Nova pravila: Šta vaše dete ne sme u školi

Nova pravila: Šta vaše dete ne sme u školi

Podsmevanje, ponižavajuće šale, slanje uvredljivih poruka, ignorisanje, odbijanje da se sedi u klupi sa učenikom zbog njegovog izgleda ili nacionalne pripadnosti, omalovažavanje roditelja učenika iz istih razloga...

Foto: Shutterstock

Gore navedeni primeri su primeri diskriminacije koji se od 1.septembra zabranjuju i kažnjavaju u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Srbiji.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti i dostojanstva.

To znači da se u osnovnim i srednjim školaama, predškolskim ustanovama i domovima za učenike i studente zabranjuje postupanje kojim se, na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa prema učenicima i zaposlenima.

Državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Anamarija Vilček,kaže da je 2016.godine donet Pravilnik koji je detaljno objasnio kako se prepoznaje diskriminacija, a da novi Pravilnik sadrži smernice i uputstva kako da škola ili druga ustanova postupa u slučaju bilo kakve diskriminacije.

Foto: Shutterstock

''Do sada smo nailazili na dobre primere prakse kada su škole reagovale u slučaju prepoznate diskriminacije, ali to bi trebalo da bude ujednačeno i svaka ustanova u Srbiji može da koristi ovaj Pravilnik kao vodič. Nama je potrebno da sistem prepozna načine reagovanja i to je sve stavljeno u ovaj dokument'', rekla je Vilček na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen Pravilnik.

Ona je navela da postupanje ustanova, u slučaju prepoznate diskriminacije zavisi od konkretnog slučaja, ali da prema Pravilniku svaka škola od sada ima tim za prevenciju i suzbijanje nasilja i diskriminacije prema učeniku, zaposlenom ili trećoj osobi poput roditelja.

''Tim svake škole treba da zna korake, kada se informiše direktor, a kada školska Uprava u kojoj su pojedini članovi zaduženi za praćenje i postupanje u slučaju diskriminatornog ponašanja'', i dodala da Ministarstvo takođe ima tim koji deluje u slučaju takvih incidenata.

Vilček je naglasila da Škola treba da prepozna kada je reč o ''dečijem nestašluku'', a kada je reč o diskriminatornom ponašanju.

''Ako se radi o tinejdžerima, oni će iz raznih razloga pokušati da diskriminišu svoje vršnjake, ali i mlađe i starije, a obrazovni sistem treba da prepozna kada se radi o diskriminaciji. Takođe, treba obratiti pažnju i na etničke zajednice, poput romske, da bi se sprečila diskriminaciju.

Foto: Shutterstock

Pravilnik propisuje preventivne i interventne mere i aktivnosti na sprečavanju i zaštiti od diskriminacije i drugih ponašanja kojima se vređa ugled, čast i dostojanstvo ličnosti u sistemu obrazovanju'', navela je.

''Izrada ovog pravilnika predstavljala je izazov za Ministarstvo i ovo je prvi korak da pokažemo da hoćemo i možemo, a ja verujem u svoje kolege i struku, kao i da društvo želi da se menja. Važno je da se suočimo sa problemom jer ćemo onda moći i da ga rešimo, ali ne smemo da ga ignorišemo'', poručila je Nedeljković.

Prema novom Pravilniku, propisuje postupanje ustanove kada se posumnja ili utvrdi diskriminatorno ponašanje, načini sprovodenja preventivnih i interventnihaktivnosti ustanove protiv segregacije u obrazovanju, odnosno nedozvoljenogizdvajanja učenika na osnovnu ličnog svojstva.

Foto: Shutterstock

U slučaju pojave diskriminacije ustanova treba da proveri dobijene informacije, zaustavi takvo ponašanje, obavesti i pozove roditelje, prikupi relevantne informacije i konsultacije, preduzme mera i aktivnosti i pracenje njihovih efekata.

Zaposleni su odgovorni za svoje izjave i ponašanja kojima se ispoljava i promoviše diskriminatorno ponašanje, stereotipi, predrasude i netolerancija prema pripadnicima manjinskih i osetljivih društvenih grupa kao što su, na primer, osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i zdravstvenim teškoćama.

Pravilnik propisuje da roditelj deteta i učenika ne sme svojim ponašanjem u ustanovi da podstiče, pomaže, izazove ili na bilo koji način doprinese diskriminaciji i vređanju ugleda, casti ili dostojanstva ličnosti.

Šta može direktor?

Direktor ima obavezu da preduzme Zakonom utvrđene mere i aktivnosti prema zaposlenom, roditelju i trećem licu koje se diskriminatorno ponašalo i prijavi slučaj nadležnim organima. U slučaju diskriminatornog ponašanja zaposlenog utvrđuje se odgovornost u disciplinskom postupku, u skladu sa Zakonom. Odgovornost roditelja za diskriminaciju koju je izvršilo njegovo dete utvrđuje se u prekršajnom postupku na osnovu Zakona. Ukoliko je izvršilac diskriminacije roditelj ili treće lice, odgovornost se utvrđuje pred Poverenikom ili u sudskom postupku u skladu sa zakonom.

Međunarodna obaveza

Pomoćnica ministra prosvete za osnovno i srednje obrazovanje Vesna Nedeljković rekla je Pravilnik nastao kao rezultat zajedničkog rada Ministarstva prosvete, UNICEF-a i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ukazala je da se Srbija obavezala nizom međunarodnih konvencija i domaćim zakonima i strateškim dokumentima na borbu protiv diskriminacije.

Zatvoreno za komentare.