Dnevni horoskop - Strelčevi imaju uspešan poslovni sporazum, ovaj znak je pod stresom

Dnevni horoskop – Strelčevi imaju uspešan poslovni sporazum, ovaj znak je pod stresom

Lavovima pred­sto­ji uspeh u sa­ra­d­nji sa inos­tran­stvom, Devicama će ovaj dan obe­le­ži­ti uspe­šan po­slov­ni sa­sta­nak. Evo šta donosi dnevni horoskop.

Foto: Pixabay

Ovan

Pla­ne­tar­na si­tua­ci­ja na ne­bu mo­že da vam do­ne­se pre­vi­še ana­li­ze i neo­dlu­č­nost. Bo­lje je da odlu­ke do­no­si­te ti­m­ski. Par­t­ner se po­na­ša ne­do­sled­no i ne zna­te na če­mu ste. Otvo­re­no po­raz­go­va­ra­j­te o sve­mu. Pad imu­ni­te­ta.

Bik

Bi­ko­vi ko­ji se ba­ve uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma mo­gu da nai­đu na pre­pre­ke. Bi­će­te u si­tua­ci­ji da im­pro­vi­zu­je­te re­še­nje. Sta­ri pro­blem u okvi­ru va­še po­ro­di­ce mo­že da ku­l­mi­ni­ra. Me­đu­tim, ovog pu­ta izis­ku­je hi­t­no re­še­nje. Po­ja­čan stres.

Blizanci

Po­tru­di­te se da što pre­ciz­ni­je izra­zi­te svo­je ide­je i sta­vo­ve ka­ko ne bi do­šlo do ve­li­kog nes­po­ra­zu­ma. Kru­p­ne odlu­ke odlo­ži­te za ka­sni­je. Uspe­šno će­te pre­va­zi­ći je­dan pro­blem u po­ro­di­ci ko­ji vas već du­že vre­me mu­či. Pro­bav­ne sme­t­nje.

Rak

Glav­na te­ma ovog da­na su fi­nan­si­je. Za­hva­lju­ju­ći mu­drom po­slov­nom po­te­zu, oče­ku­je vas fi­nan­si­j­ski do­bi­tak. Za­jed­ni­č­kim sna­ga­ma s par­t­ne­rom uspe­šno će­te rea­li­zo­va­ti je­dan va­žan ci­lj. Pe­riod ha­r­mo­ni­je. Pro­me­ni­te re­žim is­hra­ne.

Lav

Pred­sto­ji vam uspeh u sa­ra­d­nji sa inos­tran­stvom. Uspe­šan po­slov­ni sa­sta­nak na­ja­vi­će vam una­pre­đe­nje fi­nan­si­j­ske si­tua­ci­je. Vaš od­nos s par­t­ne­rom pro­la­zi kroz tu­r­bu­len­tan pe­riod. Mo­gu­će su ne­su­gla­si­ce i ra­spra­ve. Vi­še se od­ma­ra­j­te.

Devica

Ovaj dan obe­le­ži­će uspe­šan po­slov­ni sa­sta­nak. Otva­ra vam se no­va pe­r­spe­k­ti­va u okvi­ru sa­ra­d­nje sa inos­tran­stvom. Oče­ku­ju vas ne­su­gla­si­ce, ali će­te ipak na kra­ju uspe­šno re­ši­ti je­dan ve­li­ki pro­blem. Me­teo­ro­pat­ske rea­k­ci­je.

Vaga

Po­tru­di­te se da ja­sno izla­že­te svo­je sta­vo­ve. Mo­glo bi vr­lo la­ko da do­đe do ve­li­kog nes­po­ra­zu­ma. Na­la­zi­te se u isku­še­nju da uđe­te u ta­j­nu ve­zu sa oso­bom ko­ja ni­je slo­bod­na. Pri­vla­č­nost iz­me­đu vas je neo­do­lji­va. Ne­sa­ni­ca.

Škorpija

Pru­ža vam se pri­li­ka da pro­ši­ri­te krug po­slov­nih sa­ra­d­ni­ka. To će se veo­ma po­zi­ti­v­no odra­zi­ti na obim po­sla i va­še fi­nan­si­je. Par­t­ner se po­naša ne­do­sled­no i to u va­ma bu­di su­m­nju u nje­go­va ose­ća­nja. Va­ri­ra­nje pri­tis­ka.

Strelac

Uspeh u tr­go­vi­ni i u okvi­ru uslu­žnih de­lat­nos­ti i ugos­ti­te­lj­stva obe­le­ži­će ovaj dan na po­slu. Uspe­šan po­slov­ni spo­ra­zum. Vaš od­nos s par­t­ne­rom kre­će se uzla­znom pu­ta­njom. Uspe­šno ste pre­va­zi­šli nes­po­ra­zum odra­ni­je. Bo­lo­vi u gr­lu.

Jarac

Uspe­šno će­te pre­va­zi­ći ko­m­pli­ko­van splet oko­l­nos­ti do ko­jeg mo­že do­ći na po­slu. Uspeh na ti­m­skom ni­vou. Da­nas mo­že­te da se na­đe­te u isku­še­nju da se upu­sti­te u ta­j­nu ve­zu sa oso­bom ko­ja ni­je slo­bod­na. Pro­bav­ne sme­t­nje.

Vodolija

Pru­ža vam se pri­li­ka da po­kre­ne­te nov izvor pri­ho­da. Mo­že­te po­če­ti da za­ra­đu­je­te od ho­bi­ja. Fi­nan­si­j­ski do­bi­tak. Vo­do­li­je ko­je su u ve­zi oče­ku­je kra­t­ko­tra­j­na, ali bu­r­na ra­spra­va s par­t­ne­rom. Mo­gu­će su sce­ne zbog lju­bo­mo­re. Lo­ša ci­r­ku­la­ci­ja.

Ribe

Glav­na te­ma je va­ša fi­nan­si­j­ska si­tua­ci­ja. Za­hva­lju­ju­ći do­brom ose­ća­ju za po­slov­ni pra­vac, oče­ku­je vas pra­va po­slov­na ek­spa­n­zi­ja. Vaš od­nos s par­t­ne­rom fu­n­k­cio­ni­še u sti­lu dva ko­ra­ka na­pred – ko­rak na­zad. Kri­za po­ve­re­nja. Ne­r­vo­za.

Zatvoreno za komentare.