Samosvest kao preduslov za uspeh u karijeri

Samosvest kao preduslov za uspeh u karijeri

Svaki čovek priželjkuje uspeh i to je njegov pokretač koji mu daje snagu i energiju da istraje. Poznato ja da postoje ljudi koji sa lakoćom idu kroz život, uspešni su na poslovnom i ličnom planu, omiljeni u svakom društvu i kao da nemaju nikakvih problema u životu. Kada ih posmatrate i analizirate, izgleda kao da su od samog rođenja bili predodređeni za uspeh. U čemu je njihova tajna? Da li u njihovoj inteligenciji, okolnostima koje su im išle na ruku, samopouzdanju ili je u pitanju još nešto? Odgovor se krije u emocionalnoj inteligenciji i u samosvesti, kao jednom njenom segmentu. Samosvest se ispoljava kao sposobnost da se sagledaju sopstvena osećanja i misli koje ih prate i da se upravlja njima. Samosvesna osoba ima visok stepen samokontrole a samim tim i veštinu da reaguje konstruktivno u svakoj situaciji, što je jedan od preduslova za uspeh u karijeri. 

Foto: Pixabay

Šta je zapravo samosvest, kako je možemo razviti, i da li je to siguran put ka uspehu? Odgovore na ova i druga pitanja o samosvesti pokušaćemo da damo u tekstu koji sledi. 

Šta odlikuje samosvesnu osobu?

Pre svega, ovakve osobe su svesne svih svojih vrlina i mana, svojih prednosti i ograničenja. Nisu sklone da previše kritikuju ljude iz svog okruženja i samim tim ne gaje nerealna očekivanja od sebe i od drugih. Iskreni su prema sebi i drugima, odlično znaju kakve su im mogućnosti i ne ustežu se da potraže podršku i pomoć onda kada dođu do prepreke koju ne mogu sami da pređu. 

Samosvesne osobe su u svakom trenutku spremne da prihvate konstruktivnu kritiku kao putokaz ka pozitivnoj promeni, i svesne su neophodnosti da rade na sebi, da se razvijaju i da uče. U tome leži temelj njihove uspešnosti

Samosvest je jedna od pet komponenti emocionalne inteligencije

Po Danijelu Golemanu, američkom piscu, naučnom novinaru i psihologu, emocionalna inteligencija obuhvata 5 komponenti:

1. Emocionalna samosvest

Ona predstavlja sposobnost da se prepoznaju emocije i njihova povezanost sa mislima i delima. Često se objašnjava kao emocionalno samo-znanje, intelektualni proces iz kog proizilazi uspostavljanje veze (uvida) između onoga što osoba oseća i misli i onoga kako okolina doživljava ponašanje koje je posledica tih misli i emocija. 

Samosvesna osoba zna kako se oseća, šta misli povodom doživljaja određenih emocija i do kakvog ponašanja te emocije i misli dovode. Iz emocionalne samosvesti proizilazi tačna samoprocena koja se odnosi na činjenicu da samosvesna osoba ima uvid u to kojim snagama i sposobnostima raspolaže i gde su joj ograničenja i nedostaci. Samim tim, spremna je na promene, uči iz sopstvenog iskustva i teži ka samoaktuelizaciji. 

Foto: Pixabay

2. Emocionalna samokontrola

Ova komponenta emocionalne inteligencije odnosi se na sposobnost osobe da upravlja emocijama i kontroliše svoja emocionalna doživljavanja. Ona podrazumeva postojanje uvida u to koje su emocije trajne a koje kratkoročne i kako da se iskoriste za uspostavljanje pozitivnih socijalnih relacija i konstruktivno rešavanje problema. 

3. Samomotivacija 

To je komponenta emocionalne inteligencije koja se odnosi na sposobnost osobe da svoja emocionalna doživljavanja kontroliše i usmerava ka postavljenom cilju uz optimističan stav i sklonost ka samoinicijativi. Zahvaljujući sposobnosti samoinicijative nakon neuspeha, osoba se veoma brzo uspravi i obnavlja energiju ne gubeći iz vida postavljeni cilj. 

Ovo je u direktnoj vezi sa samopouzdanjem osobe, odnosno verom u sebe i svoje sposobnosti, pozitivnim vrednovanjem sopstvenih misli, želja, motiva, postupaka. Kada sebe cenite i poštujete, to možete očekivati i od drugih. 

4. Empatija

Jednostavno rečeno, empatija se ispoljava kao sposobnost prepoznavanja osećanja kod drugih, kako njihovih verbalnih, tako i neverbalnih manifestacija. Sposobnost uživljavanja u osećanja drugih doprinosi uspešnoj komunikaciji, razumevanju i uspostavljanju dobrih odnosa sa ljudima. 

5. Socijalne veštine

Može se reći da su socijalne veštine komponenta gde se emocionalna inteligencija vidi u svom punom sjaju.To je sposobnost da se ljudi sa kojima osoba komunicira razumeju, da se sa njima uspostave dobre relacije i da takve relacije budu produktivne za obe strane.  

Foto: Pixabay

Kako se samosvest ispoljava na poslu?

Može se reći da iz samosvesti izvire sposobnost samoinicijative i uspešnost uspostavljanja odnosa sa drugima, bez čega nema uspešne karijere. Samosvesna osoba je izvor dobrobiti za svaki tim i organizaciju, a evo i zašto: 

- Takva osoba je motivisana i teži za postignućima, 

- postavlja ciljeve čije ostvarenje je samo po sebi nagrada, 

- voli svoj posao i oseća zadovoljstvo tokom rada,

- dobro je društvo svima oko sebe, 

- spremna je da uči i razvija se, 

- širi optimizam i deluje podsticajno na sve kolege. 

Ovde je uspešna karijera neizostavan rezultat.

U organizaciji čiji je lider samosvesna osoba, zaposleni postaju produktivniji jer je atmosfera za rad podsticajna i većina se oseća prijatno na poslu. Samosvesni lider iskreno komunicira sa svima, ume na konstruktivan način da rešava probleme koji se tiču poslovnih zadataka, ali i međuljudskih odnosa. 

Pozitivna radna atmosfera i osećanje prijatnosti u takvom okruženju su zapravo ono što svako od nas priželjkuje. Kada posmatramo širu sliku, u organizaciji u kojoj je rukovodilac osoba koja ima dobru samokontrolu, ona sopstvenim ponašanjem i ličnošću ume da izgradi atmosferu poverenja, konkretnosti i kolegijalnosti. Tako se stvara plodno okruženje za produktivan rad.

Razvoj samosvesti doprinosi uspehu na poslu

U ličnosti svake osobe leže brojni potencijali i mogućnosti koje nije sasvim razvila ili pak nije potpuno svesna da ih poseduje. Životno iskustvo je sila koja u velikoj meri oblikuje ličnost. Ono što osoba zna o sebi, što oseća prema sebi i koliko ceni sebe, u velikoj meri je odraz reagovanja ljudi iz okoline na nju. Ponekad to može biti kamen spoticanja, prepreka koja sabotira razvoj i uspeh u karijeri. 

Međutim, važno je znati da samosvestan čovek može da se menja, razvija i raste, da unapređuje svoje sposobnosti i utiče na interpersonalne odnose koje uspostavlja sa drugima, a takođe može značajno da oblikuje utisak koji ostavlja na druge. 

Onda kada se opredelite za neki vid učenja i razvoja veština, vi otvarate nove perspektive i na dobrom ste putu da još bolje upoznate sebe, svoje motive, misli, želje, odnosno da proširite svoju samosvest. Što se više približite sebi i što bolje razumete sebe, imaćete više prilika za uspostavljanje iskrenih i konstruktivnih interpersonalnih odnosa, a to će se pozitivno odraziti i na vašu karijeru. 

Jedan od pouzdanih načina na koji možete da ostvarite ove ciljeve i tako učinite sopstvenu karijeru uspešnijom je da se opredelite za neki od programa (kurseva) u okviru Transakcione analize. Svojom humanističkom i optimističnom orijentacijom Transakciona analiza je postala rado prihvaćen vid psihoterapijskog savetovanja, učenja i organizacionog razvoja. TA model polazi od toga da je svaka osoba bazično u redu, da svi imamo kapacitet da razmišljamo i da živimo život kakav želimo, da smo gospodari sopstvene sudbine. 

Poslednjih godina zahtevi poslovnog sveta su se povećali i postali veoma kompleksni, te je za uspešnu karijeru potrebno mnogo više od uloženog truda i produktivnosti. U ovakvim okolnostima, ukoliko se opredelite za neki od pažljivo kreiranih programa edukacije, učinićete sebi veliku uslugu i doprineti ubrzanom razvoju sopstvenih veština i sposobnosti, sticanju iskustava kroz praktične vežbe u sigurnom okruženju, a osim toga, na dobitku ste i zato što ćete razviti interpersonalne veštine i poboljšati odnose koje imate sa kolegama, prijateljima i porodicom.

Zatvoreno za komentare.